คำสั่งกองทัพบก เฉพาะ ที่ 1194 53 pdf - P(1) - Edoc-Search.com Edoc-Search.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   คำสั่งกองทัพบก เฉพาะ ที่ 1194 53


โครงการหน่วยทหารสีขาว ประจำาปี 2557
ขึ้นตรงกองทัพบกนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ ตาม คำ าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 34/34 ลง
File link: https://afrims.amedd.army.mil/weblib/eapr/2014/p021.pdf
99%
Go To Link - โครงการหน่วยทหารสีขาว ประจำาปี 2557
ณ ที่จ่าย - rd.go.th
เฉพาะกรณีน าส่งด้วย แบบ ภ.ง.ด. 3 และ แบบ ภ.ง.ด. 53 คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
File link: http://www.rd.go.th/filea..._pasi/wht_3_53_030260.pdf
99%
Go To Link - ณ ที่จ่าย - rd.go.th
วินัยทหาร - rtni.org
สากลต่อไป โดยเฉพาะในยุคนี้ ต้องทันยุคทันสมัยหรือ In trend กันหน่อย เพราะเดินไปไหนมาไหน ก็ได้ยิน คำว่า 'ประชาคมอาเซียน' วินัยทหาร
File link: http://www.rtni.org/th/li...นัยทหาร.pdf
99%
Go To Link - วินัยทหาร - rtni.org
1 ของ - agdept.rta.mi.th
ประกอบคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่572/60 ลง 15 พ.ค. ๖๐ ลาดับ ยศ ชื่อ สกุล หมายเลขประจาตัว สังกัด รับเงินเดือน ทงั้นี้ตั้งแต่
File link: http://agdept.rta.mi.th/kkp/file/bamnet-m/bamnet-60/572-60.pdf
99%
Go To Link - 1 ของ - agdept.rta.mi.th
การ ทดลอง ปฏิบัติ หน้าที่ ราชการ
2 มิ.ย. 2010 ... ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ... “ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ... ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหารและ .... เฉพาะกรณีไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติ.
File link: http://www.person.doae.go.th/probetion/manual.pdf
79%
Go To Link - การ ทดลอง ปฏิบัติ หน้าที่ ราชการ
คำสั่ง บช.ก.ที่ 45/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค
26 ก.พ. 2013 ... ผบ.หมู่ ศูนย์ข้อมูลประวัติฯ บก.จร. 1002123011454 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. ... บัญชีแนบ ท้ายคาสั่งกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางที่ 45 / 2556 ลงวันที่ 26 .... อคฝ. 1014122022200 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอศ. 2109122020134. 53 ด.ต. .... ปยล.1194.
File link: http://www.csd.go.th/new_csd/images_upload/2013361635181.pdf
59%
Go To Link - คำสั่ง บช.ก.ที่ 45/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค
482/60 - กรมสารบรรณทหารบก - กองทัพบก
20 เม.ย. 2017 ... 34. คำสังกองทัพบก. (เฉพาะ). ๔de)/๖DO. เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้น สัญญาบัตร. และยกเลิกคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ). ที่. OW CAV SA. ๑.
File link: http://agdept.rta.mi.th/kkp/file/bamnet-m/bamnet-60/482-60.pdf
59%
Go To Link - 482/60 - กรมสารบรรณทหารบก - กองทัพบก
วันที่คำสั่ง 30 ส.ค. 2559 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
8 ก.ย. 2016 ... เลขที่. ข้อมูลผู้ดารงตาแหน่ง. ส่วนราชการและตาแหน่งที่ก.พ.กาหนดใหม่. อัตรา .... 53. 54 ว่าง. เจ้าพนักงานธุรการ. เจ้าพนักงานธุรการ. ทั่วไป. ปฏิบัติงานหรือ .... ผู้อานวยการเฉพาะ ด้าน ... 117 125 นางสาวณัฐสุดา ทัพดี ...... 398 1194 นางพัฒนีสุนามะ.
File link: http://person.dld.go.th/a...ndate/dld201609084915.pdf
59%
Go To Link - วันที่คำสั่ง 30 ส.ค. 2559 - กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
หมายเลขรถสินค านอกโครงการตัดบัญชีที่ไดรับอุบัติเหตุ ... - ฝ่าย การ ช่าง กล
19 เม.ย. 2012 ... ค.49 คณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาเพื่อตัดบัญชีตามคําสั่งเฉพาะที่ ก.609/7003 ลว.19 พ.ย.53. รายงานผลการสอบสวนฯ ... ค.53. 3.3 รถโดยสาร จํานวน 1 คัน รถ บพห. 1 คัน หมายเลข 1022 วกข.ทส. ..... 1140 1156 1163 1189 1194 1205. 9.
File link: http://58.181.223.131/mech_cen/MEC/Shopout/carcut.pdf
59%
Go To Link - หมายเลขรถสินค  านอกโครงการตัดบัญชีที่ไดรับอุบัติเหตุ ... - ฝ่าย การ ช่าง กล