เฉลยหลักการขาย 3200 0002 pdf - P(1) - Edoc-Search.com Edoc-Search.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   เฉลยหลักการขาย 3200 0002


เอกสารประกอบการสอน รายวิชา หลักการขาย (3200 0002)
เอกสารประกอ... หลักการขาย รหัส 3200 0002 เล่มนี้ จัดทาํข้ึนเ... เป็นแนวทางใ... สําหรับอาจา...
File link: https://rcc.ac.th/data/...กการขาย.pdf
99%
Go To Link - เอกสารประกอบการสอน รายวิชา หลักการขาย (3200 0002)
โจทย์และแบบฝึกหัด
5 ข้อ 3 ลักษณะเชิงค... 3 1 คุณสมบัติที... าให้ข้อมูลใ... (ที่เรียกว่... ลักษณะเชิงค... มีหลัก
File link: http://pws.npru.ac.th/par...ปฏิบัติ.pdf
99%
Go To Link - โจทย์และแบบฝึกหัด
สาขาวิชาภาษาต างประเทศธ ุรกิจ
3200 0002 หลักการขาย 3 0 3 3200 0003 การเป นผู ประกอบการ 3 0 3 3200 0011 คอมพิวเตอร และสารสนเทศ... ุรกิจ 2 2 3 3200 0012 หลักการใช ภาษาอ ังกฤษ 2 2 3 1
File link: http://bsq2.vec.go.th/cou...ศธุรกิจ.pdf
99%
Go To Link - สาขาวิชาภาษาต างประเทศธ ุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ตารางสอนประจาภาคเรียนที่1 2559 1
3200 0002 หลักการขาย อ ปาริชาติ(ร) 344 3000 1502 เศรษฐกิจพอเ... อ ภาวนา 324 3200 1002 3001 1001 หลักการจัดก... การบริหารงา... อ ขวัญดาว 325 อ วิฑรูย์ 326
File link: https://www.utt.ac.th/new/t1-59/sbm1.pdf
99%
Go To Link - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ตารางสอนประจาภาคเรียนที่1 2559  1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
3200 0002 หลักการขาย 3 0 3 3200 0007 การค้าปลีกแ... 3 0 3 3200 0003 การเป็นผู้ป... 3 0 3 ทักษะวิชาชี... 3001 1001 การบริหารงา...
File link: http://www.daruna.ac.th/PDFFiles/VD6-marketing.pdf
99%
Go To Link - วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
3200 0002 หลักการขาย * อ อุษณีย์ 3 0 3 3000 2001 กิจกรรมองค์... 1 0 2 0 3200 0008 เครื่องใช้ส... * อ พิกุลทอง 2 3 3
File link: http://www.ltc.ac.th/2018/file/tb11.pdf
99%
Go To Link - วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ) พุทธศักราช 2557
รายวิชาปรับ... 3200 0001 หลักการบัญช... น 1 3 4 3200 0003 การเป นผู ประกอบการ 3 3 3200 0002 หลักการขาย 3 3 3200 0005 การบัญชีห างหุ นส วน 3 4
File link: http://www.bpcc.ac.th/bpcc2017/images/pvs6.pdf
79%
Go To Link - ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ) พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
3200 0002 หลักการขาย 3 0 3 3200 0003 การเป็นผู้ป... 3 0 3 3202 2001 การ
File link: http://www.sattc.net/curiculumn/marketing_HM_plan.pdf
79%
Go To Link - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
เอกสารประกอบการสอน
วิชา การขาย 1 รหัสวิชา 2201 1004 เฉลยแบบทดสอ... หลังเรียน 36
File link: http://www.panitthon.ac.th:443/tccmodle/files/tida1.pdf
59%
Go To Link - เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรประกาศน ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3200 0002 หลักการขาย 3 0 3 3200 0003 การเป นผู ประกอบการ 3 0 3 3200 0006 การพัฒนาบุค... ักการตลาด 3 0 3 3200 0007 การค าปลีกและการ... าส ง 3 0 3 1
File link: http://www.kiec.ac.th/use...การตลาด.pdf
59%
Go To Link - หลักสูตรประกาศน ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557