เฉลยหลักการขาย 3200 0002 pdf - P(1) - Edoc-Search.com Edoc-Search.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   เฉลยหลักการขาย 3200 0002


ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง .) พุทธศักราช 2557 ...
รายวิชาปรับพื้นฐาน 3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต น 1 3 4 3200-0003 การเป นผู ประกอบการ 3 3 3200-0002 หลักการขาย 3 3 3200-0005 การบัญชีห างหุ นส วน 3 4
File link: http://www.bpcc.ac.th/bpcc2017/images/pvs6.pdf
99%
Go To Link - ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง .) พุทธศักราช 2557 ...
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
3200 - 0002 หลักการขาย 3 0 3 3200 - 0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3 0 3 ... 3202 - 2001 การ ...
File link: http://www.sattc.net/curiculumn/marketing_HM_plan.pdf
99%
Go To Link - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
เอกสารประกอบการสอน
วิชา การขาย 1 รหัสวิชา 2201-1004 ... - เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 36 .
File link: http://www.panitthon.ac.th:443/tccmodle/files/tida1.pdf
79%
Go To Link - เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรประกาศน ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 3200-0003 การเป นผู ประกอบการ 3-0-3 3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพน ักการตลาด 3-0-3 3200-0007 การค าปลีกและการค าส ง 3-0-3 1.
File link: http://www.kiec.ac.th/use...การตลาด.pdf
79%
Go To Link - หลักสูตรประกาศน ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
หลัูกสตรประกาศนีัยบตรวิชาชีั้นสพชูง พุทธศักราช 2557
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 3200-0003 การเป ู นผ ประกอบการ 3-0-3 3200-0008 เครื่ สํองใชัานกงานและการพิ มพเอกสาร 2-3-3 3200-0009 งานสารบรรณ 2-2-3 1.
File link: http://bsq2.vec.go.th/cou...ขานุการ.pdf
79%
Go To Link - หลัูกสตรประกาศนีัยบตรวิชาชีั้นสพชูง พุทธศักราช 2557
หลักสูตรประกาศน ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
3200-1003 3202-2001 3202-2003 3202-2014 3202-2016 หลักการจ ัดการ การจัดการขาย กลยุทธ ทางการตลาด หลักการจ ัดการกระจายส ินค า การบริหารการตลาด
File link: http://bsq2.vec.go.th/doc..._commercial-4(84-129).pdf
79%
Go To Link - หลักสูตรประกาศน ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
วิชาหลักการบัญชี 1 (Principle of Accounting 1)
รายการค้าที่ 6 ขายเครื่องตกแต่งราคาทุน 15,000 บาท ในราคา 18,000 บาท เป็นเงินเชื่อ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน
File link: http://www.thaieei.com/ed...งิน คพอ.pdf
79%
Go To Link - วิชาหลักการบัญชี 1 (Principle of Accounting 1)
รหัสวิชา 2201-1002 วิชาบัญชีเบื้องต้น 1
1. เข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ 2.
File link: http://www.s-tech.ac.th/new/upload/files/e5eb036ffcb6a5ba.pdf
79%
Go To Link - รหัสวิชา 2201-1002 วิชาบัญชีเบื้องต้น 1
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ...
3200-0002 หลักการขาย** 3 0 3 3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1** 2 2 3 3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ** 3 0 3 3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2** 2 2 3
File link: http://www.n-tech.ac.th/main/phocadownload/Planlearning/2/006.pdf
79%
Go To Link - แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ...
สาขาวิชาคอมพ ิวเตอร ธุรกิจ
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 3200-0003 การเป นผู ประกอบการ 3-0-3 3200-0010 คอมพิวเตอร และการบ ํารุงรักษา 2-2-3 3200-0011 คอมพิวเตอร และสารสนเทศในงานธ ุรกิจ 2-2-3 1.
File link: http://www.pktc.ac.th/mnf...กิจ ปวส.pdf
79%
Go To Link - สาขาวิชาคอมพ ิวเตอร ธุรกิจ