เฉลยแบบฝึกหัด 3000 1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ pdf - P(1) - Edoc-Search.com Edoc-Search.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   เฉลยแบบฝึกหัด 3000 1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ


2 รหัสวิชา 2000 1101 วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
2 รหัสวิชา 2000 1101 วิชาภาษาไทย... 1 ค าอธิบายรายว... ศึกษาและฝึก... ภูมิปัญญาทา...
File link: http://www.pholiac.ac.th/...01 ?????????????Ҫվ1.pdf
99%
Go To Link - 2 รหัสวิชา 2000 1101 วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
หลักสูตรประกาศน ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ภาษาอังกฤษ 2 2 3 3000 1601 ห องสมุดกับกา... ู สารสนเทศ 1 1 3000 1301 ชีวิตและว ัฒนธรรมไทย 1 1 3000 1606 มนุษยสัมพัน... ในการท ํางาน 2 2 3000 1520 คณิตศาสตร 1 3 3 2
File link: http://bsq2.vec.go.th/doc..._commercial-4(84-129).pdf
99%
Go To Link - หลักสูตรประกาศน ียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
เอกสารประกอบการสอน
ประกอบอาชีพ 2 ใช ศัพท สํานวน โครงสร างประโยคภาษ... ังกฤษท ี่เกี่ยวข องในช ีวิตประจ ําวันเพื่อส...
File link: http://www.e4thai.com/e4e... มเหศวร.pdf
79%
Go To Link - เอกสารประกอบการสอน
แบบทดสอบ ภาษาไทย ระดับ ปวช )
ให้พิถีพิถั... ่งงาน 3 ให้ลงมือทํา... ่างมืออาชีพ 4 ให้เห็นความ... ําคัญของการ... ียน 5 ให้เผยแพร ่ชิ้นงานอย ่างมืออาชีพ 10
File link: http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/5. Thai ปวช..pdf
79%
Go To Link - แบบทดสอบ ภาษาไทย ระดับ ปวช  )
ประเด็นข้อสอบรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2 1 10 1 2
ศึกษาต่อเนื... 3000 1201 เพื่อพัฒนาท... พูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ ในสถานการณ์... ตามสาขางานอ...
File link: http://www.viset.ac.th/vn...อังกฤษ-2.pdf
79%
Go To Link - ประเด็นข้อสอบรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 2 1 10 1  2
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จบปวช ) 1 1 1 2 1 1
1 1 1 กลุ่มวิชาภา... (ไม่น้อยกว่... 3 หน่วยกิต) 3000 1101 ภาษาไทยเพื่... 3 0 3
File link: http://www.sasana.ac.th/upfile/nutthawut/pdf58/Marketing pws57.pdf
79%
Go To Link - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จบปวช )   1 1   1 2   1 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
วิชา ทักษะภาษาไท... ( รหัสวิชา 3000 1101 ) สื่อสารในงา...
File link: http://www.atc.ac.th/Thai...่ออาชีพ.pdf
59%
Go To Link - วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
3000 1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 303
3000 1101 ภาษาไทยเพื่... 3 0 3 หน่วย ชื่อหน่วย จ านวนคาบ ผู้รับผิดชอ... หน่วยงาน
File link: http://prvec.nsdv.go.th/i...านอาชีพ.pdf
59%
Go To Link - 3000 1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 303
แผนฯ ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ปวส 2554
แผนการจัดกา... วิชาทักษะภา... รหัส 3000 1101 ระดับ ปวส (ปรับปรุง2553) หน า 1 แผนการจัดกา... ลักษณะรายวิ... 1
File link: http://www.wbac.ac.th/pdf/thaiwork2553.pdf
59%
Go To Link - แผนฯ ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ปวส  2554
ประเด็นข้อสอบรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 1 1
1 พัฒนาทักษะท... พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่... สถานการณ์ต่... ๆ 2
File link: http://www.viset.ac.th/vn...าอังกฤษ.pdf
59%
Go To Link - ประเด็นข้อสอบรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร 1 1